PODMIENKY POUŽÍVANIA, ZÁSADY OCHRANY SÚKROMIA A POUŽÍVANIE SÚBOROV COOKIES

Tieto stránky prevádzkujú Plzeňský Prazdroj Slovensko, a. s., so sídlom Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Prešove, oddelenie Sa, vložka č. 10414/P. Všetky odkazy na „Plzeňský Prazdroj Slovensko“, „Spoločnosť Plzeňský Prazdroj Slovensko“, „naša spoločnosť“, „náš“, „nás“ nebo „my“ predstavujú odkazy na Plzeňský Prazdroj Slovensko, a. s.. V prípade, že sa na stránke uvádza „skupina SABMiller“, znamená to spoločnosť SABMiller plc., registrovaná v Anglicku a Walese (č. zápisu 03528416) so sídlom SABMiller House, Church Street West, Woking Surrey GU21 6HS, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, a jej podriadené alebo pridružené spoločnosti.

Všetok obsah publikovaný na týchto stránkach, vrátane databáz s nimi súvisiacich, je majetkom spoločnosti Plzeňský Prazdroj Slovensko, a. s.. Všetky práva vyhradené.

Vstupom na tieto stránky vyjadrujete svoj súhlas s nižšie uvedenými podmienkami (ďalej „Podmienky“) ako aj so Zásadami ochrany súkromia . Ak s dodržiavaním týchto podmienok nesúhlasíte, nepoužívajte tieto stránky, ani si z týchto stránok nesťahujte žiadne súbory.

1. VEKOVÉ OBMEDZENIE

Tieto webové stránky nie sú určené osobám, ktoré ešte nedovŕšili vek požadovaný na legálnu konzumáciu alkoholu. V zmysle platnej slovenskej legislatívy je prístup na tieto stránky určený osobám starším ako 18 rokov. Pred vstupom na tieto webové stránky budete vyzvaní na zadanie vášho dátumu narodenia. Vami zadané údaje o dátume narodenia sa na stránkach neukladajú ani sa iným spôsobom nespracovávajú.

2. POUŽÍVANIE STRÁNOK A OCHRANA PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Webové stránky www.excelent.sk je možné používať len na zákonom povolené účely a v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky.

Webové stránky (vrátane materiálov a informácií na nich zverejnených) podliehajú ochrane podľa zákona č. 618/2003 Z. z. – Autorského zákona v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len Autorský zákon). Plzeňský Prazdroj Slovensko umožňujú prezeranie a preberanie materiálov umiestnených na webových stránkach iba na osobné, nekomerčné účely pod podmienkou neporušovania autorských práv a iných práv duševného vlastníctva a tiež pod podmienkou, že pri všetkých kópiách stiahnutých materiálov musíte zachovať odkaz na autorské právo a ďalšie odkazy na vlastnícke práva obsiahnuté v týchto materiáloch. Toto oprávnenie neznamená prevod vlastníckych práv k materiálom ani kópiám materiálov.

Okrem prípadov, ak sa jedná o využitie na osobné, nekomerčné účely, nie je možné používať (t.j. kopírovať, reprodukovať, zverejňovať, rozširovať, napodobovať či upravovať) texty, obrázky a iné grafické prvky, zvukové a obrazové záznamy z webových stránok, a to ako vcelku, tak ani sčasti, bez predchádzajúceho súhlasu Plzeňský Prazdroj Slovensko.

Webové stránky tiež obsahujú grafické vyobrazenia ochranných známok (logá), ktorých vlastníkom sú Plzeňský Prazdroj Slovensko alebo ich Plzeňský Prazdroj Slovensko používajú na základe licencie, a ktorým je poskytovaná ochrana pred neoprávneným používaním podľa zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Neoprávnené používanie informácií, grafických prvkov a materiálov z webových stránok v akejkoľvek forme je porušením právnych predpisov o autorskom práve a iných právnych predpisov na ochranu práv duševného vlastníctva, s následkom možnosti uplatnenia nároku na náhradu spôsobenej ujmy.

Ak boli materiály importované zo sociálnych sietí, ako je napr. Facebook, Twitter, Foursquare alebo YouTube, práva na ich ochranu sa riadia podmienkami týchto stránok.

3. ZODPOVEDNOSŤ ZA OBSAH

Hoci sa pri príprave týchto webových stránok venovala pozornosť zavedeniu presnosti uvedených informácií a Spoločnosť Plzeňský Prazdroj Slovensko ich podľa vlastného uváženia aktualizuje, nenesie zodpovednosť za presnosť, úplnosť či aktuálnosť týchto stránok a ak nie je výslovne uvedené inak, nezaručuje, že:

4. VYMEDZENIE PRÁVNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODY

Váš prístup a užívanie týchto webových stránok, ako aj ďalšie využívanie informácií, publikovaných na týchto stránkach, je na vašu vlastnú zodpovednosť. V rozsahu, ktorý povoľuje platná legislatíva Slovenskej republiky, Plzeňský Prazdroj Slovensko nenesú zodpovednosť za akékoľvek priame či nepriame škody či iné ujmy, vzniknuté tretím osobám a vyplývajúce z alebo priamo či nepriamo súvisiace s používaním, nesprávnou interpretáciou, nemožnosťou používať alebo zneužívaním webových stránok či informácií na nich dostupných alebo súvisiace s dodávaním služieb, produktov alebo materiálov poskytovaných na týchto stránkach.

5. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A DÔVERNOSŤ INFORMÁCIÍ

Na častiach webových stránok alebo pri poskytovaní niektorých služieb, na ktorých sa od Vás požaduje poskytnutie osobných (či obchodných) údajov, platí, že ich používateľ webovej stránky poskytuje na dobrovoľnej báze.

Používateľ webovej stránky zároveň spolu so zadaním osobných údajov dáva Plzeňskému Prazdroju Slovensko súhlas na ich spracovanie v rozsahu poskytnutých osobných údajov a na dobu, pokiaľ bude trvať účel ich spracovávania. V ostatnom sa využívanie osobných údajov a ich ochrana riadi Zásadami ochrany súkromia.

Ostatné materiály, informácie a ďalšia komunikácia, ktoré prenesiete, odošlete alebo vložíte na tieto stránky, a na základe ktorých nie je možná osobná identifikácia, sú považované za nedôverné a verejné, ak nie je výslovne uvedené inak. Výmenou za právo používať tieto webové stránky a služby udeľujete spoločnosti Plzeňský Prazdroj Slovensko a jej povereným osobám nevýhradné, celosvetové, prenosné právo (vrátane sublicencie) na voľné kopírovanie, zverejňovanie, distribúciu, začleňovanie a iné používanie vami vložených materiálov a dát, ako sú obrázky, zvuky, text a ďalšie elektronické objekty na ľubovoľný komerčný i nekomerčný účel vrátane verejného predvádzania alebo zmazania. Spoločnosti Plzeňský Prazdroj Slovensko nevznikajú ohľadne takýchto materiálov žiadne záväzky.

6. HYPERTEXTOVÉ ODKAZY

Plzeňský Prazdroj Slovensko na zvýšenie vášho pohodlia môžu na týchto stránkach uvádzať hypertextové odkazy (ďalej len „linky“) na webové stránky prevádzkované ďalšími subjektmi. Prechodom na tieto stránky tento web opúšťate. Pokiaľ sa rozhodnete akékoľvek webové stránky prostredníctvom odkazu navštíviť, činíte tak na svoje vlastné riziko a je vašou zodpovednosťou prijať všetky opatrenia na ochranu proti počítačovým vírusom alebo iným škodlivým programom. Nenesieme zodpovednosť za webové stránky, na ktoré vedú odkazy z týchto stránok, informácie na týchto stránkach sa objavujúce, ani žiadne produkty alebo služby na takýchto stránkach popisované. Odkaz na iné stránky nie je možné interpretovať tak, že spoločnosť Plzeňský Prazdroj Slovensko dané stránky podporuje, je s nimi akokoľvek spojená alebo k nim pridružená, ani že má oprávnenie používať ochranné známky, obchodné mená, logá či symboly autorských práv zobrazené či dostupné prostredníctvom takýchto odkazov, ani že prepojené stránky majú oprávnenie používať akékoľvek ochranné známky, obchodné mená, logá alebo symboly autorských práv spoločnosti Plzeňský Prazdroj Slovensko a spoločností patriacich do skupiny SABMiller.

7. EXTERNÉ ODKAZY NA TIETO WEBOVÉ STRÁNKY

Všetky odkazy na tieto stránky musia byť vopred písomne schválené spoločnosťou Plzeňský Prazdroj Slovensko; výnimku udeľujeme v prípade, že:

Spoločnosť Plzeňský Prazdroj Slovensko si vyhradzuje právo podľa svojho uváženia kedykoľvek svoj súhlas s odkazom odvolať.

8. ODŠKODNENIE

Súhlasíte s tím, že ak spoločnosti Plzeňský Prazdroj Slovensko v dôsledku porušenia týchto Podmienok Vaším úmyselným či nedbalostným konaním vznikne akákoľvek škoda, túto sa zaväzujete v plnom rozsahu nahradiť.

9. ZMENY PODMIENOK

Spoločnosť Plzeňský Prazdroj Slovensko si vyhradzuje právo podľa svojho uváženia kedykoľvek zmeniť, upraviť, doplniť alebo odstrániť akúkoľvek časť týchto Podmienok, a to v plnom rozsahu alebo čiastočne. Zmeny v týchto Podmienkach nadobúdajú účinnosť spoločne s uvedením oznámenia o týchto zmenách. Ak pokračujete v používaní týchto webových stránok aj po tom, čo boli uvedené zmeny Podmienok, automaticky tieto zmeny prijímate.

Spoločnosť Plzeňský Prazdroj Slovensko je oprávnená kedykoľvek ukončiť, zmeniť, pozastaviť alebo prerušiť funkcionalitu ktorejkoľvej časti týchto webových stránok, pričom toto platí aj pre dostupnosť akýchkoľvek funkcií stránok. Spoločnosť Plzeňský Prazdroj Slovensko má ďalej právo zaviesť obmedzenia na niektoré funkcie a služby, alebo bez upozornenia alebo záväzku obmedziť váš prístup k webu, a to plne i čiastočne.

10. ROZHODUJÚCE PRÁVO A SALVÁTORSKÁ KLAUZULA

Pokiaľ sa niektoré z ustanovení uvedených v týchto podmienkach stane neplatným z akýchkoľvek dôvodov, nebude to mať žiadny vplyv na platnosť, zákonnosť či vymáhateľnosť zostávajúcich ustanovení uvedených v týchto podmienkach. Tieto podmienky sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.


OCHRANA SÚKROMIA

1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Excelent rešpektuje vaše právo na ochranu súkromia. Tieto zásady uvádzajú typ informácií, ktoré môžeme na našich webových stránkach zhromažďovať a spôsob, akým tieto informácie môžeme použiť. Tieto zásady ale môžeme zmeniť, preto si prosím pravidelne kontrolujte ich aktuálny stav. Používaním týchto stránok alebo poskytnutím osobných informácií dávate súhlas s podmienkami týchto zásad, ako aj so Všeobecnými podmienkami používania týchto stránok.

2. ZHROMAŽĎOVANIE A VYUŽITIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné informácie môžu predstavovať napr. vaše meno, adresu, telefónne číslo a emailovú adresu. Naše webové stránky môžete za normálnych okolností navštevovať bez udávania akýchkoľvek osobných údajov. V niektorých prípadoch vás však môžeme požiadať o poskytnutie osobných údajov na konkrétny účel, napríklad preto, aby sme vám mohli zaslať požadované informácie. Pokiaľ by sme vaše osobné údaje chceli používať na iný účel, budeme vás o tom informovať už pri zadávaní týchto údajov. Poskytnutím týchto údajov dávate svoj súhlas s použitím a sprístupnením osobných údajov na uvedený účel.

Tieto webové stránky nie sú určené osobám, ktoré ešte nedovŕšili vek vyžadovaný na legálnu konzumáciu alkoholu. Pred vstupom na tieto webové stránky budete vyzvaní na zadanie vášho veku, pričom v zmysle platnej slovenskej legislatívy je prístup určený osobám starším ako 18 rokov. Naším zámerom nie je zhromažďovať osobné údaje o žiadnych osobách mladších 18 rokov. Preto ak zistíme, že nám boli poskytnuté osobné údaje akejkoľvek osoby pred dosiahnutím dospelosti, tieto údaje odstránime.

3. POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť našim pridruženým spoločnostiam alebo tretím stranám na obchodné alebo marketingové účely alebo na účely súvisiace s týmito webovými stránkami. Bez vášho výslovného súhlasu nebudeme vaše osobné údaje predávať, prevádzať ani poskytovať tretím stranám, ak to nebude nutné na splnenie vašej požiadavky alebo na iné súvisiace účely. Za žiadnych okolností nebudeme predávať, prevádzať ani poskytovať vaše osobné údaje tretím stranám na ich marketingové účely.

4. SÚBORY COOKIE A INÉ INFORMÁCIE BEZ IDENTIFIKÁCIE

Na tejto stránke používame súbory cookie na to, aby sme návštevníkom poskytli väčšie pohodlie pri jej prezeraní. Súbory cookie, bežne nazývané „cookies“ (čiže doslova koláčiky), sú malé textové dokumenty, ktoré stránka vo vašom počítači vytvorí, keď na ňu vstúpite. Keďže stránky nemajú žiadnu pamäť, umožňujú vášmu počítaču zapamätať si, že ste stránku už v minulosti navštívili a pamätať si aj vaše nastavenia, vďaka čomu sa nemusíte neustále prihlasovať.

Cookies nie sú vírusy. Sú to textové súbory, ktoré neobsahujú žiaden program a tým pádom sa nedajú ani spustiť ako program. Súbor cookie sa nedokáže sám kopírovať ani rozosielať po internetovej sieti, váš prehliadač ho však pri každej návšteve odosiela stránke, ku ktorej patrí. Stránka tak dokáže zobraziť vaše nastavenia.

Pomocou súborov cookie dokážeme tiež zaznamenávať štatistické údaje o správaní návštevníkov tejto stránky. Vďaka tomu ju môžeme cielene prispôsobovať vašim záujmom a požiadavkám. Cookies nám pomáhajú identifikovať zvlášť populárne alebo problémové časti tejto stránky, nie je ich ale možné spojiť s konkrétnym užívateľom.

Túto stránku si môžete samozrejme prezerať aj bez súborov cookie, je však možné, že niektoré jej funkcie budú obmedzené a komfort používania sa zníži. Väčšina prehliadačov tieto súbory akceptuje automaticky, ich ukladaniu však môžete zabrániť tak, že v nastaveniach prehliadača zvolíte možnosť „neakceptovať cookies“. Súbory cookie, ktoré sa do vášho počítača už dostali, môžete kedykoľvek vymazať. Presné nastavenie tejto funkcie získate pomocou „pomocníka“ vášho prehliadača. Viac informácií o súboroch cookies nájdete na stránkach www.allaboutcookies.org (v anglickom jazyku).

5. BEZPEČNOSŤ A PRESNOSŤ

Bezpečnosť ale aj presnosť vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá, preto sme zaviedli fyzické aj elektronické postupy na ich zaistenie. Prístup k týmto informáciám majú výhradne oprávnení administratívni pracovníci.

6. PRENOS ÚDAJOV

Všetky osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, budú uložené v krajine, v ktorej boli tieto informácie získané, prípadne môžu byť prenesené do Veľkej Británie. Osobné údaje zhromaždené v krajinách Európskej únie („EU“) nebudú bez vášho súhlasu prenesené mimo krajín EU.